Home | Library | Educational Information

Gramatik Nacimo: Şurayt-Swedi [Mëḏyoyo]

Posted: Thursday, March 03, 2011 at 02:53 PM CT


Gramatik Nacimo Şurayt-Swedi [Mëḏyoyo]

Gramatik Nacimo Şurayt-Swedi [Mëḏyoyo]

Översättarens förord

Jag har översatt M.D.J. Parisots1 "Bidrag till studiet av den nysyriska dialekten i Tur ´Abdin" från franskan. Hans text är från 1897, och han sällar sig därmed till de västeuropeiska lingvister (Prym, Socin, Nöldeke...) som tidigt intresserade sig för den västliga nyarameiskan, ett språk som vid den här tiden ännu saknade ett etablerat skriftspråk. Det existerade i flera talade, dialektala varianter, alltid i skuggan av den sedan länge döda, klassiska syriskan.

Parisots "Bidrag" bygger i stor utsträckning på ett kortare fältarbete i norra Syrien, då alltjämt inlemmat i Ottomanska riket. Han sammanställde sina resultat inför en konferens om semitiska språk.

I sitt eget förord (som också översatts för den här publikationen) påpekar han anspråkslöst att hans arbete ska ses som ett komplement till Pryms och Socins redan utgivna verk. Och hans text bär spår av detta -den är ofullständig och delvis osystematisk.

Därför har vi inför den här utgivningen i viss mån bearbetat originalet. Redaktören har skrivit om şurayt-orden enligt den standardiserade translitteration han själv utarbetat. En del verbböjningar har kompletterats med tempusformer som saknas i originalet. Liknande tillägg har gjorts i andra avsnitt. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts, och översättaren har då och då skjutit in korta förklaringar och kommentarer, som utmärks med en asterisk (*).

Ulf Björklund
Stockholm, 20 maj 2010

1 Dom Jean Parisot (1861-1923), känd bland orientalister för sin utgåva av Afrahats demonstrationer.


Km o xabre

Abo D. Jean Parisot, yaḏoco faransawiyo. Këtle ğalabe kṯowe w kṯawyoṯe cal aş şëroye madënẖoye w macërboye. Šboţ 1897, i waziruṯo du yulfono b Faransa, këmšayco Parisot lu Madënẖo. Harke, kmaltëm maḏco bu lišono şurayt, më ẖa ẖasyo şëroyo ëšme Grigoriyos Cabdalla, bu Ţuro. Bëṯër, u mede d maltamle, ksamle gramatik nacimo, kfërasle b faransawi w şurayt b ẖarf latini bi mgalṯo dan oriyentalist. Bu zabnano, u şurayt ẖaṯo kšëfwo. Ay yaḏoce du zabno, ğalabe maḏco lat-wolle cal u şurayt. Mawxa, fërsiwo acle, maḏco mšaklo, ba mgale. Ḫa mam maḏcani kowe u kṯowano du gramatik.

U kṯowo

Qamayto, u kṯowo, mtarjëm mu faransawi lu swedi. Ulf Björklund1 mtarjam-le. Bu mahwo w bu šqolo d hawilan cam ẖḏoḏe, maẖëtlan b ğalabe dëkoṯe šroẖe. La´an bu orijinal latwo hawxa šroẖe. Bëṯër cwid cal u lišono şurayt d kito b gawe du kṯowo. U cwodo aydarbo hawi? Kubac d šuraẖne hawxa: Bi qamayto- Parisot, mëstacmele ẖarfat latini du zabno d huwwe w ğer mene d mëstacmëliwo. Ğalabe nëqşaniyat këtwo bënne. Hani kulle mcadli. Simi baẖ ẖarfat di alfaba standart, adyawma dë kmëstacmëlina li kṯawto du şurayt.

Da tre- U orijinal du gramatik mëḏyoyo w qëryoyo cam ẖḏoḏe xliţowe. Harke, ţre u qëryoyo l xaşra, sim u kṯowo kule mëḏyoyo. B dëkoṯo dëkoṯo, dlo šroẖo Parisot bu orijinal mëstacmele jëmlat w xabre mu urhoyo. Hani ste ţrën l xaşra. Bëṯër këtwo xabre bu kurmanji, b tërki w bu carabi, hani ste mtaqimi, b dukṯayye mtaẖët xabre b şurayt.

Da tloṯo- Marwëẖ u gramatik du kṯowo. B ğalabe dëkoṯo, fliği af fëcëlat w u grošaṯṯe, lašan az zabne du gramatik, ţaw d mëfhomi. Bëṯër bu kṯowano, hiw awwël naqla, ëšmone gramatikiye bu şurayt.

Dan arbco- Bu orijinal du gramatikano, këtwo xëzne d xabre ğalabe nacëmto. Haṯe harke mtazido, u mţarwëẖo. Bëṯër ax xabre mtaẖët u gawronoyaṯṯe, u aṯtonoyaṯṯe, u fardonoyaṯṯe w u zawgonoyaṯṯe ste acmayye.

Daẖ ẖamšo- Bad diyaloge d bayn lë tre noše, u b ğalabe dëkoṯe ẖrene, mtaẖët jëmlat aṯtonoye ste. Harke nafëq li ẖolo, hën mi zangane d kito b gawe du lišono şurayt. Bëṯër mëd kamël u kṯowo, mšayëc kule, l hën maş şëroyayḏan harke bu Swed w larwal du Swed. Abëcno d madno cal u cwodo w cal u ğiyoro d sim, ray w fëkër mënayye. Hën mjawabbe w hën ste abadan lë mjawabbe. Jan Bet-SawoceAn noše dë mjawabbe, bu ziyudo, abici u şurayt d howe qariwo lu urhoyo. Ḫatta u gramatik ste hawxa abici d howe qariwo. An aẖnonani, bë šrolo tacibi, makëwwe ğalabe rišayye. Kubenolën tawdi lu tacbo w laf fëkrat d huwwe.

Cayni kṯowo, mšayëc lay yaḏoce du şurayt ste. Ḫa may yaḏocani, Myaqro Prof. Ebbe Knudsen, ğalabe b dëqqa, qrele kul qërniṯo du cwodo d sim. Bëṯër, mšayacle af fëkrat w a šroẖe, dë ẖzalle muhim bu gramatik lašan u kṯowo. Bu mede dë mqadamle, u gramatik hawi ţaw më meqëm. Këbenole tawëdyoṯo, cal u mede dë mqadamle.

Bi ẖarayto, mšayëc cayni cwodo, lë Prof. Otto Jastrow ste, bëṯër mëd ẖërle acle, hawxa kṯëwle “Hano hawi ğalabe šafiro, bu šëklano rakiwo u mratboyo”. Këbenole luwwe ste tawëdyoṯo, cal d huleli rëxşa li kṯawtayḏe d mitarjëmo w d mitaẖto b riše du kṯowo.

Jan Beṯ-Şawoce
Madrašto Cëlayto d Södertörn
Stockholm, iyyar 2010

1 Aẖuno Ulf Björklund, ëno w huwwe, mi šato dan 1978, kuḏcina lë ẖḏoḏe. Hawilan w këtlan ğalabe cwodo bu šëklano cam ẖḏoḏe.


Syriac alphabet (Mëḏyoyo)

Syriac Alphabet [Mëḏyoyo]


Aramaic DictionaryEditors' Pick

search the online Aramaic Lexicon and Concordance, the dictionary of our language using English or Aramaic words including many other options.  To properly view the Syriac font on your computer screen, please download and install the Estrangelo font.
URL: https://www.atour.com/dictionary

 
Introduction to Syriac:
An Elementary Grammar With Readings from Syriac Literature

A Compendious Syriac Dictionary
Compendious Syriac Grammar
Classical Syriac

 

Education Forum

Educational Information Archives


Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service